Liên Thông Đại Học Ngân Hàng TP HCM Học Kì 1 Năm 2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG ĐÀO TẠO
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
Số:   143 /TB-ĐHNH-PĐT Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 11 năm 2017
STT  LỚP HP TÊN MÔN HỌC TC CA THỨ TUẦN GĐ HỌC KHOA
QLMH
NGÀY
THI
CA
THI
1 D11 Kinh tế học vĩ mô 3 S 2
5
13-19
13-15
A006 KTQT 25/01/2018 3
2 D21 Kinh tế học quốc tế 3 C 5
2
12-19
17-19
A205 KTQT 23/01/2018 1
3 D09 Logic học (TC) 2 S 6 12-17 A106 LLCT 27/01/2018 2
4 D12 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 3 C 4
6
12-19
18
A204 BMT 29/01/2018 2
5 D22 Mô hình toán kinh tế 2 S 3 12-17 A004 BMT 28/01/2018 1
6 D09 Phân tích tài chính doanh nghiệp 3 S 4
6
12-19
18
A001 TC 24/01/2018 1
7 D01 Quản trị ngân hàng thương mại 3 C 3
6
12-19
19
A205
A107
QTKD 25/01/2018 2
Ghi chú:  – Tuần 12 bắt đầu từ thứ 2, ngày 20/11/2017.
                –  Địa điểm học: Trường ĐH Ngân hàng TP, HCM, Số 56 Hoàng Diệu 2 – Thủ Đức.
Nơi nhận:
– Các Khoa, Bộ môn
– Phòng KT&ĐBCL,Ttra,VP,QTTS,TCKT, QLCNTT
– BBT Web
– Lưu: PĐT
Bạn thích bài viết này ?