• Connect with us:

Đại Học Nông Lâm TP.HCM Tuyển Sinh 2020

Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh, trường đại học Nông Lâm TP.HCM thông báo tuyển sinh mới nhất. Thông tin tuyển sinh bao gồm: Mã ngành, chỉ tiêu, phương thức xét tuyển.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH TUYỂN SINH

Trường Đại học Nông Lầm TP.HCM là trường đại học đa ngành, đào tạo nguồn nhân lực giỏi chuyên môn và tư duy sáng tạo; thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, phát triển, phổ biến, chuyển giao tri thức – công nghệ, đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững kinh tế - xã hội Việt Nam và khu vực. Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM xét tuyển đại học với tổng chỉ tiêu là 4.745 cho tất cả các chương trình đào tạo. Trong đó, đào tạo chính tại cơ sở TP.HCM gồm 31 ngành, 2 chương trình tiên tiến, 5 chương trình đào tạo chất lượng cao và 5 ngành đào tạo liên kết quốc tế. Chỉ tiêu và tổ hợp môn xét tuyển các ngành:
STT Khối Ngành học ngành Tổ hợp môn xét tuyển Chỉ tiêu
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HÒ CHÍ MINH 4.975
1. Tuyển sinh tại Cơ sở chính: Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh 4.215
1 I Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp 7140215 Tổ hợp 1: Toán: Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán: Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán: Hóa, Sinh Tổ họp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh 20
2 III Quản trị kinh doanh 7340101 Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ họp 3: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh 200
3 Kế toán 7340301 Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ họp 3: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh 110
4 IV Công nghệ sinh học 7420201 Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Sinh Tổ họp 3: Toán, Hóa, Sinh 155
5 Khoa học môi trường 7440301 Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 4: Toán, Hóa, Tiếng Anh 80
6 V Công nghệ thông tin 7480201 Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh 210
7 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 7510201 Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh 110
8 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 7510203 Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh 60
9 Công nghệ kỹ thuật ô tô 7510205 Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh 100
10 Công nghệ kỹ thuật nhiệt 7510206 Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh 60
11 Công nghệ kỹ thuật hóa học 7510401 Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh Tổ họp 4: Toán, Hóa, Tiếng Anh 160
12 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 7520216 Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lỵ, Tiếng Anh Tổ họp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh 60
13 Kỹ thuật môi trường 7520320 Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 4: Toán, Hóa, Tiếng Anh 80
14 Công nghệ thực phẩm 7540101 Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh 240
15 Công nghệ chế biến thủy sản 7540105 Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh 75
16 Công nghệ chế biến lâm sản 7549001 Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lỷ, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 4: Toán, Ngừ Văn, Tiếng Anh 155
17 Chăn nuôi 7620105 Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Sinh Tổ họp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiểng Anh 150
18 Nông học 7620109 Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ họp 2: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 3: Toán, Sinh, Tiểng Anh 190
19 Bảo vệ thực vật 7620112 Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ họp 2: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 3: Toán, Sinh, Tiểng Anh 85
20 Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan 7620113 Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ họp 2: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh 100
21 Kinh doanh nông nghiệp 7620114 Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Ngừ Văn, Tiếng Anh 75
22 Phát triển nông thôn 7620116 Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Ngừ Văn, Tiếng Anh 60
23 Lâm học 7620201 Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 3: Toán, Ngừ Văn, Tiếng Anh Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh 80
24 Quản lý tài nguyên rừng 7620211 Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 3: Toán, Ngừ Văn, Tiếng Anh Tổ họp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh 60
25 Nuôi trồng thủy sản 7620301 Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh 170
26 Thú y 7640101 Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh 160
27 VII Ngôn ngữ Anh (*) 7220201 Tổ hợp 1: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 2: Toán, Ngừ Văn, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Ngừ vàn, Lịch sữ. Tiêng Anh Tổ hợp 4: Ngừ Văn, Địa lý, Tiếng Anh (Môn Tiếng Anh nhân hệ số 2) 140
28 Kinh tế 7310101 Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ họp 3: Toán, Ngừ Văn, Tiếng Anh 150
29 Quản lý tài nguyên và môi trường 7850101 Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh Tổ hợp 4: Toán, Hóa, Tiểng Anh 120
30 Quản lý đất đai 7850103 Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Vật lỷ, Địa Lý Tổ hợp 4: Toán, Ngừ Văn, Tiếng Anh 260
Xem thêm: học phí các trường đại học

I. Đối tượng tuyển sinh Đại học Nông Lâm TP.HCM:

Thí sinh tham gia kỳ thi THPT Quốc gia sử dụng kết quả để xét tuyển đại học chính quy theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

II. Phạm vi tuyển sinh Đại học Nông Lâm TP.HCM:

Cơ sở chính tại TP.HCM: tuyển sinh trong cả nước; Phân hiệu Gia Lai: trường Đại học Nông Lâm TP.HCM tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên; Phân hiệu Ninh thuận: Tuyển thí sinh có hộ khẩu thương trú tại các tỉnh Miền Trung và Tây Nguyên;

III. Phương thức tuyển sinh Đại học Nông Lâm TP.HCM:

Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT Quốc gia (đối với thí sinh dự thi liên thông từ Cao đẳng chính quy lên Đại học chính quy sẽ tham dự kỳ thi do Trường tổ chức vào tháng 11 hàng năm)
IV. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT Đại học Nông Lâm TP.HCM:
Sẽ được công bố Sau khi Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào.
V. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành Đại học Nông Lâm TP.HCM:
Quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp; các điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển: không;

VI. Tổ chức tuyển sinh Đại học Nông Lâm TP.HCM:

Xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT Quốc gia: theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo; Thi tuyển do Trường tổ chức Những thông tin tuyển sinh mới nhất sẽ liên tục được cập nhật tại đây. Hãy theo dõi liên tục để có được thông tin cần thiết nhanh chóng các bạn nhé!
MỌI THÔNG TIN LIÊN HỆ PHÒNG TUYỂN SINH
Mã trường: NLS
Địa chỉ: Khu phố 6, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức, TP.HCM
Điện thoại: (028)3 896 6780
Website: www.hcmuaf.edu.vn
Email: pdaotao@hcmuaf.edu.vn
Điểm Chuẩn Đại Học Nông Lâm TP.HCM Chính Xác Nhất Nguyện Vọng 2 Đại Học Nông Lâm TP.HCM Mới Nhất Thủ Tục Hồ Sơ, Học Phí Trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM

BẠN THÍCH BÀI VIẾT NÀY ?

TIN LIÊN QUAN

xem toàn bộ

Bình Luận Của Bạn:

Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến đóng góp đều được nhà trường đón đợi và quan tâm. Những câu hỏi sẽ được các thầy cô trả lời và giải đáp trong thời gian sớm nhất

Giáo Viên Phụ trách