• Connect with us:

Khu Vực Miền Trung

Trường Đại Học Vinh Tuyển Sinh 2020

Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh, trường đại học Vinh thông báo tuyển sinh mới nhất. Thông tin tuyển sinh bao gồm: Mã ngành, chỉ tiêu, phương thức xét tuyển.

Trường Đại Học Y Khoa Vinh Tuyển Sinh 2020

Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh, trường đại học Y Khoa Vinh thông báo tuyển sinh mới nhất. Thông tin tuyển sinh bao gồm: Mã ngành, chỉ tiêu, phương thức xét tuyển.

Trường Đại Học Kinh Tế Nghệ An Tuyển Sinh 2020

Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh, trường đại học Kinh Tế Nghệ An công bố thông báo tuyển sinh mới nhất. Thông tin tuyển sinh bao gồm: Mã ngành, chỉ tiêu, phương th

Trường Đại Học Hà Tĩnh Tuyển Sinh 2020

Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh, trường đại học Hà Tĩnh thông báo tuyển sinh mới nhất. Thông tin tuyển sinh bao gồm: Mã ngành, chỉ tiêu, phương thức xét tuyển

Trường Đại Học Huế Tuyển Sinh 2018

Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh, trường đại học Huế thông báo tuyển sinh mới nhất. Thông tin tuyển sinh bao gồm: Mã ngành, chỉ tiêu, phương thức xét tuyển.

Khoa Giáo Dục Thể Chất - Đại Học Huế Tuyển Sinh 2020

Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh, Khoa Giáo Dục Thể Chất - Đại Học Huế công bố thông báo tuyển sinh mới nhất. Thông tin tuyển sinh bao gồm: Mã ngành, chỉ tiêu, ph

Khoa Du Lịch - Đại Học Huế Tuyển Sinh 2020

Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh, Khoa Du Lịch - Đại Học Huế thông báo tuyển sinh mới nhất. Thông tin tuyển sinh bao gồm: Mã ngành, chỉ tiêu, phương thức xét tuyển.

Khoa Ngoại Ngữ - Trường đại học Huế Tuyển Sinh 2020

Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh, Khoa Ngoại Ngữ - Trường đại học Huế thông báo tuyển sinh mới nhất. Thông tin tuyển sinh bao gồm: Mã ngành, chỉ tiêu, phương thức

Trường Đại Học Kinh tế Huế Tuyển Sinh 2020

Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh, trường đại học Kinh tế Huế thông báo tuyển sinh mới nhất. Thông tin tuyển sinh bao gồm: Mã ngành, chỉ tiêu, phương thức xét tuy

Trường Đại Học Nông Lâm Huế Tuyển Sinh 2020

Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh, trường đại học Nông Lâm Huế thông báo tuyển sinh mới nhất. Thông tin tuyển sinh bao gồm: Mã ngành, chỉ tiêu, phương thức xét tuy